Дил баян а осмонов

Дил баян а осмонов — Адвокатское бюро Вершина

Дил баян а осмонов

Акындын бир нече жыйнактары, поэмалары жана балдарга арналган чыгармалары орус, англис, эстон, казак тилдерине которулуп, төрт ыры япон тилиндеги «Дүйнөлүк акындар» альманахына кирген. Ошондой эле, анын чыгармалары орто мектептерде, жогорку окуу жайларда кеңири окутулат.

Өмүрү, чыгармачылыгы боюнча көптөгөн адабий, публицистикалык жана илимий эмгектер, китептер жазылуу менен кыргыз адабият тарыхында Алыкул таануу багыты улам кеңири кулач жайган. Алыкулдун айрым чыгармалары табышмактуу сөздөрдү камтыганын байкоого болот.

Профессор Осмонакун Ибраимов акындын табышмактуу сырлары боюнча бир катар пикирлерин айтып чыккан. Анын айтымында Алыкул Осмоновдун чечиле элек сыры — анын саясатка болгон мамилеси.

Акын аттуунун баары жабыла партияны, Ленин менен Сталинди асман-айга теңеп ырдап жаткан мезгилде Алыкул дээрлик үн каткан эмес.

К 145-летию со дня рождения писателя.) 5. Человек и природа в лирике С.Есенина. (К 120-летию со дня рождения поэта.)

 1. Нравственная проблематика повести М.А.Булгакова «Собачье сердце».

7. «Быть знаменитым некрасиво…» (К 125-ле-тию со дня рождения Б.Л. Пастернака.) 8. «Не с теми я, кто бросил землю…» (Патри-отическая тема в лирике А.Ахматовой.) 9.

« Василий Теркин» Твардовского – поистине редкая книга… 10. «Война есть одно из величайших кощунств над человеком и природой…»(По произведениям ХХ века.) 11.

Мой любимый герой (по произведениям Ч.Т.Айтматова). 12.

Мир детства в произведениях Ч.Т.Айтматова. СВОБОДНЫЕ ТЕМЫ 1. «Страшнее слова нет – война!» (70 лет По-беды в Великой Отечественной войне.) 2. Зачем мне жизнь дана? 3. Экономика вокруг нас. (2015 год – год укре-пления национальной экономики Кыргызстана.) 4.

«Если не я, то кто?» 5. Край любимый! 6. Мир моих увлечений. 7.

Алыкул осмонов

Важно

Айрыкча «Ата Журт» деген ырда Алыкул замандын портретин абдан эле элестүү жана жеткиликтүү кылып берген: Жылуу кийин, жолуң кыйын үшүүрсүң, Кыш да катуу бороон улуп, кар уруп… Суугуңду өз мойнума алайын, Жол карайын, токтой турчу, Ата Журт! Жазда башка жел тийбесин абайла, Көпкө турбас мобул турган сур булут. Бүт дартыңды өз мойнума алайын, Сен ооруба, мен ооруюн, Ата Журт! Tүндөр жаман кырсык салып кетпесин, Наалат келип, ат тизгинин шарт буруп… Азабыңды өз мойнума алайын, Из карайын, токтой турчу, Ата Журт! Жазда башка жел тийбесин абайла, Көпкө турбас мобул турган сур булут.

Бүт дартыңды өз мойнума алайын, Сен ооруба, мен ооруюн, Ата Журт! «Кыштын катуу», «жолдун кыйын» болуп турганы, «түндөр жаман», «жаз да башка» экендиги, заман оорлоп, асманды «сур булут» каптап тургандыгы — абдан күчтүү тартылган заман портрети, мезгил сүрөтү. Мактоо эмес, сындоо.

Суперстан: алыкул осмонов — суперстан

Ошондуктан өмүрүнүн акырына чейин поэзияны ыйык туткан. Кудурети күчтүү табияттан анын сураганы да бир гана нерсе эле.

Ал ыр болчу: Мен турмушта сараң, ачкөз эмесмин,Өктөө кылып: «Ай, аз бердиң», — дебесмин.Байлык, үй-жай, ден соолуктан ардактуу,Мага берсе, эки сабак ыр берсин. Осмоновдун акындык жана адамдык сапатын мына ушул төрт сап ыр эле аныктай алат.
Ал өмүр бою бул шертинен тайган жок.

Улуу адам кайталангыс таланты менен өзүн өлбөс кылып жаратат. Алыкул да ошондой таланттардын катарына кирет. Бар бололу, түгөнбөйлү, курдаштар,Узак, узак, узак болсун бул сапар.Кылым бүтүп, дүйнөдөн жок болсок да,Кайра кайтып жолугушчу жолдор бар. Менин күнүм өлбөсүнө түңүлбөйт,Толкун урса тайызына сүрүлбөйт.

Тирүүлүктө жоктугуна жол бербей,Жер түбүндө чирисе да, бир гүлдөйт.

Внимание

Акын аттуунун баары жабыла партияны, Ленин менен Сталинди асман-айга теңеп ырдап жаткан мезгилде Алыкул дээрлик үн каткан эмес. Учур саясатын же жакшы, же жаман дебей, негизинен түбөлүктүү темаларды жазган.
»

А бирок суроо туулат: Касым Тыныстанов атылып, кыргыздын нечен мыктылары дайынсыз жок болуп кеткен катаал заманды Алыкул укпадыбы, көрбөдүбү? Же көрсө да көрмөксөнгө салдыбы? Бул табышмактуу чоң суроо.

Жок, көрсө Алыкул баарын көрүп, баарын сезиптир, нечен түйшөлүптүр, бирок бороон-чапкындуу каар заманды ачык публицистиканын тили менен эмес, Эзоптун тили менен, метафоранын тили менен, каймана образ жана салыштыруулар менен так да, даана да кылып ачып бериптир», — дейт професссор Осмонакун Ибраимов.

Дилбаяндардын тематикасы

« Манас» эпосу – кыргыз элинин каны, жаны, түбөлүктүү улуу мурасы. 2. «Ак калпак кыргыз журтуна Ала-Тоодой бел болгон…» («Манас» эпосундагы Манастын образы). 3. «Манас» эпосундагы эркиндик үчүн күрөш идеясы. 4. «Баатырдан калган туягым, багыма бүткөн тумарым…» («Манас» эпосундагы Семетейдин образы). 5.

«Сейтек» эпосундагы ички душмандар менен күрөш, үй-бүлө темасы. 6. «Кут алчу билим» – түрк элдеринин адеп-ахлак күзгүсү (Ж.Баласагындын 1000жылдыгына карата). 7. Махмуд Кашкары – энциклопедист аалым жана агартуучу.
8. «Ырыс алды – ынтымак, Ынтымагыӊ жок болсо, Алдыӊдан таяр алтын так».

(Калыгул акын-олуянын доору жана анын масел-деринин таалим-тарбиялык мааниси). 9.

Алыкул осмонов. чыгармалар жыйнагы

Тоталитардык-акимчилик бийлик жана «өжөр жылдыздар» (Ч.Айтматовдун «Гүлсарат» пове-стиндеги Танабайдын ыймандык тазалык үчүн күрөшү). 25. «Арыба, Ак кеме, мен келдим!» (Ч.Айтматовдун «Ак кеме» повестиндеги адеп-тик проблемалар). 26. Бакыт кушун колдон учурган адамдын баяны (Ч.Айтматовдун «Делбирим» повестиндеги каар-мандарга мүнөздөмө).

27. Маӊкурт жана маӊкуртчулук (Ч.Айтматовдун «Кылым карытар бир күн» романындагы учур ма-селеси). 28. Ала-Тоодон ааламга үн салган Айтматов (Ч.Айтматовдун адабий портрети).
29. Кыргыз романдарындагы адам тагдырла-ры (У.Абдукаимовдун «Майдан»,Т.

Касымбековдун «Сынган кылыч» романдарынын мисалында). 30. Тууган жер жана азыркы инсан С.Эралиевдин жана Б.Сарногоевдин поэзиясында.
31. Абийир соту – ыйык сот (Т.Абдумомуновдун жана М.Байжиевдин драмаларындагы ыйман те-масы). ЭРКИН ТЕМАЛАР: 32.

«Сен ооруба, мен ооруюн, Ата Журт!» (А.Осмонов).
33.

Алыкул осмонов. өмүр баяны

Элиӊ менен бийиксиӊ, элсиз жерде кийиксиӊ» (Нускоочу акын Арстанбектин чыгармачылык бей-неси). 10. «Санатын айтам Токомдун…» (Токтогул Сатылгановдун тагдыры жана анын чыгармачы-лыкта чагылышы). 11.

«Сексен күнү айтса да, сөз түгөнбөйт чечен-ден» (Жеӊижоктун ырчылык өнөрү жана акындык тагдыры) 12. «Ак кымкаптан тон албаган» акын Барпы Алы-куловдун аалам, дүйнө жана адам тууралуу ырлары. 13.

Кемчонтой жана бүгүнкү күндөгү кемчонтойлук (Тоголок Молдонун «Кемчонтой» поэмасы боюнча ой жүгүртүү).

КЫРГЫЗ ЖАЗМА АДАБИЯТЫ БОЮНЧА: 14. Жоокер кыздын жана назик жүрөктүү аялдын көркөм образы (К.Тыныстановдун «Жаӊыл Мырза» поэмасынын негизинде). 15. Доор изи жана андагы адамдын кайраты, эрки, эл турмушунун оор күндөрү (М.Элебаевдин «Узак жол» чыгармасы боюнча).

16.

Дилбаян а осмонов

Казань: Кыргызмамбас, 1937.  16 б. Чуковский К. Федоринанын шору: Ырлар.  Ф.  Казань: Кыргызмамбас, 1938.  17 б. Руставели Шота. Жолборс терисин кийген баатыр.  Ф.: Кыргызмамбас, 1940.
 376 б. Ошол эле. — 1951. — 332 б. Ошол эле. — 1956. — 332 б.

Ошол эле — 1972. — 304 б. Ошол эле. — 1976. — 306 б.
Ошол эле. — 1982. — 300 б. Пушкин А.С. Евгений Онегин: Ыр менен жазылган роман. – Ф.: Кыргызмамбас, 1948.  160 б. Шекспир В. Отелло: Ыр менен жазылган трагедия. – Ф.: Кыргызмамбас, 1949.
 152 б.

 • »Алыкул Осмонов. Чыгармалар жыйнагы. 1-том. 1964-ж.» (ырлар)
 • «Алыкул Осмонов. Чыгармалар жыйнагы. 2-том. 1965-ж.»
 • «Алыкул Осмонов. Чыгармалар жыйнагы. 3-том.

Дил баян алыкул осмонов

Алыкулда андай касиет, сапаттардын баары бар болчу. Анын чыгармачылыгынын бурулуш учуру да дал ушул жылдарга туура келди. Бирок ажал ач колун сунуп, өлүм жакындап, суусу түгөнө берди.

Көзү өткөндөн кийин, 1964-1967-жылдары чыгармаларынын үч томдугу жарык көрдү. 1984-1986-жылдары ырлары, котормолору, поэмалары менен драмалары кайрадан үч томго топтоштурулду. 1988-жылы Бишкектеги №68 мектепке, 1990-жылы №9 китепканага акындын ысымы ыйгарылган. Кыргызстанда жалпысынан 20га жакын мектеп, тоо чокусу (4060м) жана бир кемеге Алыкулдун ысымы ыйгарылган. А.

Осмоновдун алтымыштан ашык ырларына обон чыгарылып, М.Убукеев, Л.Турусбекова, С.Ишенов сыяктуу кинорежиссерлор акын тууралуу тасма тартышкан. 1986-жылы Кыргызстан улуттук жазуучулар союзу Алыкул Осмонов атындагы адабий сыйлыкты жана жаштар арасында жыл сайын өтүүчү «Алыкулдун Акбозат» поэзия майрамын уюштурган. Сыйлыктары.
Алыкулда андай касиет, сапаттардын баары бар болчу.

Анын чыгармачылыгынын бурулуш учуру да дал ушул жылдарга туура келди. Бирок ажал ач колун сунуп, өлүм жакындап, суусу түгөнө берди. Көзү өткөндөн кийин, 1964-1967-жылдары чыгармаларынын үч томдугу жарык көрдү. 1984-1986-жылдары ырлары, котормолору, поэмалары менен драмалары кайрадан үч томго топтоштурулду. 1988-жылы Бишкектеги №68 мектепке, 1990-жылы №9 китепканага акындын ысымы ыйгарылган.

Кыргызстанда жалпысынан 20га жакын мектеп, тоо чокусу (4060м) жана бир кемеге Алыкулдун ысымы ыйгарылган. А.Осмоновдун алтымыштан ашык ырларына обон чыгарылып, М.Убукеев, Л.Турусбекова, С.Ишенов сыяктуу кинорежиссерлор акын тууралуу тасма тартышкан.

1986-жылы Кыргызстан улуттук жазуучулар союзу Алыкул Осмонов атындагы адабий сыйлыкты жана жаштар арасында жыл сайын өтүүчү «Алыкулдун Акбозат» поэзия майрамын уюштурган. Сыйлыктары.

Дил баян а осмонов

Кыргызстан Жазуучулар союзунун коомдук башталыштагы катчысы кызматында иштеген.Алыкул Осмоновдун «Кызыл жүк» деген алгачкы ыры «Сабаттуу бол» гезитине 1930-жылы жарыяланып, “Таңдагы ырлар” туңгуч жыйнагы 1935-жылы басылып чыккан.

Акын дүйнөлүк жана орус адабиятына кызыгып, алардын бир тобун эне тилине которуу менен бирге чыгармачыл мектептен өтүп, кыргыз фольклоруна терең маани берүү менен эл арасынан көптөгөн уламыштарды чогултуп, алардын негизинде ондогон поэмаларды жазган.А.

Осмонов 1938-жылы 9-апрелде СССР Жазуучулар союзунун мүчөлүгүнө өткөн. Ошол эле жылы “Ардак белгиси” ордени, 1946-жылы “1941–1945-жж.

Источник: http://kvirinal.ru/dil-bayan-a-osmonov/

Дил баян а осмонов

Дил баян а осмонов

Родился в с. Рано лишившись родителей, воспитывался в Пишпекском и Токмакском детдомах. В — гг. В дальнейшем занимался творческой работой.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

 • Алыкул Осмонов
 • Алыкул осмонов
 • Осмонов, Алыкул

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Ыр сабындагы өмүр (Алыкул Осмонов)

Алыкул Осмонов

Родился в с. Рано лишившись родителей, воспитывался в Пишпекском и Токмакском детдомах. В — гг. В дальнейшем занимался творческой работой. Писать стихи А. Осмонов начал рано. В г.

Два стихотворных сборника издаются в г. Лучшие произведения А. Осмонова являются подлинными шедеврами кыргызской поэзии. Шекспира, басен И.

Руставели считается шедевром художественного поэтического перевода на кыргызский язык; она выдержала шесть переизданий.

Ряд сборников стихотворений и поэм А. Осмонова издан на русском, эстонском языках. В последние годы жизни, будучи тяжело больным, поэт не оставлял пера, создавая наиболее зрелые оптимистичные и светлые произведения, прославляющие жизнь и труд.

Умер в тридцатипятилетнем возрасте, из-за болезни легких, в Осмонову посмертно присуждена первая премия Ленинского комсомола республики. Союзом писателей Кыргызстана учреждена литературная премия им.

Алыкула Осмонова. Премия Алыкула Осмонова являлась в республике третьей по значимости премией среди писателей, после Всесоюзной Премии имени Ленина и Государственной Премии имени Токтогула Сатылганова.

В целях изучения жизни и творчества поэта в создан республиканский общественно-литературный фонд. Фрунзе, ряду литературных объединений в республике, библиотекам, улицам городов и сел Киргизии. Устал мой конь, роняет пену с губ, Покрылся потом шелковистый круп. Я тороплюсь, уж вечер наступает.

Открой мне брод, широкий, вольный Тюп! На том, далеком, берегу реки Уже зажглись в колхозе огоньки. Там Канымкуль живет в отцовском доме — Моя любовь, предмет моей тоски.

Берегся я, но не сберег души: Глаза ее уж слишком хороши, Уж слишком сладки медленные речи… Теперь пожар попробуй потуши!

Широкий Тюп, мне опоздать — беда: Уснет она — что делать мне тогда? Будить — не смею. И старуха тетка Ко мне так неприветлива всегда. Любимую люблю я, а она Всегда со мной спокойна и ровна. Ей кажется, что не при деле я, Ей несерьезной кажется моя Домашняя, бумажная работа, И в этом с ней согласна вся семья.

В колхозники пойду! А почему б И не пойти? Быть может, стану люб Хотя бы так и девушке и тётке… Открой мне брод, широкий, вольный Тюп! Перевод с киргизского Ильи Фонякова.

Хочу любить и юности вослед Идти, хмелея, по ступеням лет, Войти в огонь и вновь, как из вулкана, Горящим камнем вылететь на свет.

Хочу любить, погибнуть сгоряча, Любить, слова бесценные шепча, Любить, твою осиливая силу, Порой слабея, тая, как свеча.

Когда бы вся небесная вода, Обрушившись, покрыла города, Вооружён твоим единым взглядом, Я перешёл бы море без труда. Перевод с киргизского Михаила Синельникова. Мне казалось, что счастье, дразня, Убежит среди белого дня, Как красавица в шелковом платье, И к себе не подпустит меня.

Если вырвется счастье из рук — Не вернется в разорванный круг, — Вслед беглянке простертые руки Опущу, обессилевши вдруг. Нет, неправда! Вернулось оно! Всё возьму я, что жизнью дано. Есть на свете народ и отчизна — Значит счастье нам всем суждено.

Перевод с киргизского Веры Звягинцевой. Стыл Иссык-Куль атласно-голубой, блаженно и едва дышал прибой. Я был с друзьями днём, а ночью поздней с грядущим временем. Я был с тобой. Я настоящее опережал. Листал любимый том, и он дышал в моих руках, и дорогие мысли легко и радостно я продолжал.

И радовались, будто на пиру, глаза — бумаге и рука — перу. Я вышел на порог — звезда упала. Тогда подумал я, что не умру. Перевод с киргизского Владимира Леоновича. Тебе храбрец сокровище доверит, В хранителе узнав твои черты. Слова твои правдивы. В час невзгод Ты верен клятве. Ты — святой народ! И с легкою душой на сохраненье Тебе джигит свой клад передает.

Нет у меня ни клада, ни коня. Возьми стихи в подарок от меня. Они — твои, как и мои… Поэму Ты сбереги до завтрашнего дня. Кургана нет — запомнят ли меня И где мой след? Так вспомнят ли меня?! Я отплыву однажды на закате Моей судьбой назначенного дня. Да, немота могильная темна, Но пусть чуть-чуть расступится она, И высота моя для посвященных Взойдет, и углубится глубина.

Пусть ложе — из песка, и слеп туман — Словам достойным выход будет дан. Надгробье расколю одним ударом И рысью понесусь, как буудан.

Я — торопливый тот корабль, который, бросив дом, Прошел сквозь бурю и волны не зачерпнул бортом, И слишком рано в порт пришел, и — море за спиной. Стою на этом берегу, а молодость — на том. Я — торопливый тот орел, я — беркут быстрый тот, Что слишком рано, на заре, закончил перелет. Осталась молодость навек в затерянном краю Отвесных скал, зеленых гор, обветренных высот.

Совсем не думал я о том, что молодость прошла, Простился, словно бы за ней еще одна была, Оставил, бедную, в слезах, ее не приласкал И не погладил в черный час высокого чела.

Когда мы были вместе с ней, мы были хороши, От старости не уберечь ни плоти, ни души, Но молодость моя живет, играя, веселясь, Там, посреди орлиных гор, в заоблачной глуши. Чолпон-Ата, Перевод М.

Я корабль, но рано мой окончен путь, И у пристани стою, скрипя чуть-чуть.

Взгляд стремится через море, в край родной, Где я бегал босоногий, молодой. Гордой птицею парил я среди скал, На чужих, пустынных склонах корм искал.

И жила, слегка обиду затая, Среди гор высоких, молодость моя. Не ценил я, золотые те года, Думал, молодость со мною навсегда. Причинял немало боли ей и слез, Не жалел и не ласкал ее всерьез. Так немного нам дано на склоне лет, И не часто дней хороших греет свет. Но душою, среди гор, как прежде я, Где смеясь, порхает молодость моя.

Сладкий кусок ты для меня, всё берегла, Столько любви, словно родне, ты мне дала. Я был тогда в творчестве весь, правя стихи, Словно отец, рад был я им — детям своим.

Тяжко вздохнув, думала ты — Что ж его ждёт, Краткий свой путь, как без меня, перенесёт…. Март и апрель быстро прошли — май у дверей, В небе слышны крики гусей, клич журавлей. Срок подошёл и настаёт время разлук, И у ворот лёгких копыт слышится стук.

Взгляд опустив, руки мои гладишь рукой, И полились слёзы твои, горькой рекой.

Я далеко, и без тебя жить научусь, Ты не придёшь, вряд ли и я, снова вернусь, Слёзы твои, в сердце моём, будут всегда, Слёз от родных, с детства не знал, я — никогда.

Не устрашит меня тигриный грозный вид, И сила мускулов его не устрашит. Но, как ребёнок, обжигаюсь я, подчас, Попав в насмешливый прицел любимых глаз.

И весь в сомнениях, теряю я покой — Осознаёшь ли ты, что властна надо мной? Берегом я, молча, иду, плещет вода, Не надоест озера шум мне, никогда. Розовым стал, к вечеру, твой дивный наряд, Краски свои, молча тебе, дарит закат.

Но, отчего, душу томит светлая грусть, Смелым мечтам, играм шальным, я отдаюсь.

Алыкул осмонов — өмүр баяны

Казань: Кыргызмамбас, 1937.  16 б. Чуковский К. Федоринанын шору: Ырлар.  Ф.  Казань: Кыргызмамбас, 1938.  17 б. Руставели Шота. Жолборс терисин кийген баатыр.  Ф.: Кыргызмамбас, 1940.  376 б. Ошол эле. — 1951. — 332 б. Ошол эле. — 1956.

— 332 б. Ошол эле — 1972. — 304 б. Ошол эле. — 1976. — 306 б. Ошол эле. — 1982. — 300 б. Пушкин А.С. Евгений Онегин: Ыр менен жазылган роман. – Ф.: Кыргызмамбас, 1948.  160 б. Шекспир В. Отелло: Ыр менен жазылган трагедия. – Ф.: Кыргызмамбас, 1949.

 152 б.

 • «Алыкул Осмонов. Чыгармалар жыйнагы. 1-том. 1964-ж.» (ырлар)
 • «Алыкул Осмонов. Чыгармалар жыйнагы. 2-том. 1965-ж.»
 • «Алыкул Осмонов. Чыгармалар жыйнагы. 3-том.
Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.